متن شعر

ای کرده به من غم تو بیداد بسی

ای کرده به من غم تو بیداد بسی
دریاب، که نیست جز تو فریاد رسی

جانا، چه زیان بود اگر سود کند
از خوان سگان سر کویت مگسی؟

تعداد دفعات مشاهده: 110