متن شعر

جان، محو شد و به هیچ رویت نشناخت

جان، محو شد و به هیچ رویت نشناخت
دل خون شد و قدرِ خاکِ کویت نشناخت

ای از سرّ موئی دو جهان کرده پدید!
کس در دو جهان یک سرّ‌مویت نشناخت

تعداد دفعات مشاهده: 162