متن شعر

ای از تو فلک بی خور و بی خواب شده

ای از تو فلک بی خور و بی خواب شده
وز شوق تو سرگشته، چو سیماب، شده

هر دم ز تو صد هزار دل خون گشته
دل کیست که صد هزار جان، آب شده


تعداد دفعات مشاهده: 151