متن شعر

قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای - ما را نگذارد که درآییم ز پای

قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای
ما را نگذارد که درآییم ز پای

تا کی بود این گرگ ربایی، بنمای
سرپنجهٔ دشمن افکن ای شیر خدای
تعداد دفعات مشاهده: 347