متن شعر

افسوس! که ایام جوانی بگذشت

افسوس! که ایام جوانی بگذشت
سرمایهٔ عیش جاودانی بگذشت

تشنه به کنار جوی چندان خفتم
کز جوی من آب زندگانی بگذشت

تعداد دفعات مشاهده: 97