متن شعر

هر جان که به راه رهنمون مینگرد

هر جان که به راه رهنمون مینگرد
چل سال به دیدهٔ جنون مینگرد

چون چل بگذشت آفتابی بیند
کز روزن هر ذرّه برون مینگرد

تعداد دفعات مشاهده: 195