متن شعر

هر کتب خرد، که هست، اگر برخوانند

هر کتب خرد، که هست، اگر برخوانند
در پردهٔ اسرار شدن نتوانند

صندوقچهٔ سر قدم بس عجب است
در بند و گشادش همه سرگردانند

تعداد دفعات مشاهده: 98