متن شعر

هم دلم ره می​نماید هم دلم ره می​زند

هم دلم ره می​نماید هم دلم ره می​زند
هم دلم افغان کنان گوید که راه من زدند
هم دل من همچو شحنه طالب دزدان شده
گه چو حکم حق دل من قصد سرها می​کند
 
هم دلم قلاب و هم دل سکه شه می​زند
هم دل من راه عیاران ابله می​زند
هم دل من همچو دزدان نیم شب ره می​زند
گه چو مرغ سربریده الله الله می​زند
تعداد دفعات مشاهده: 49