متن شعر

عیشی که نمودم از جوانی همه رفت

عیشی که نمودم از جوانی همه رفت
عهدی که خریدم از جهان دمدمه رفت

هین ای بز لنگ آفرینش بشتاب
وین سبزهٔ عاریت رها کن رمه رفت

تعداد دفعات مشاهده: 94