متن شعر

ای ز بگه خاسته سر مست مست

ای ز بگه خاسته سر مست مست
عشق رسانید تو را همچو جام
بازوی تو قوس خدا یافت یافت
هر گهری کان ز خزینه خداست
فاش شد این عشق تو بی​قصد ما
فاش شد آن راز که در نیم شب
کرم خورد چوب و بروید ز چوب
 
مست شرابی و شراب الست
از بر ما تا بر خود دست دست
تیر تو از چرخ برون جست جست
در دو لب لعل تو آن هست هست
بند بدرید ز دل جست جست
زیر زبان گفته بدم پست پست
عشق ز من رست و مرا خست خست
تعداد دفعات مشاهده: 85