متن شعر

ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد

ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد
الا ای قادر قاهر ز تن پنهان به دل ظاهر
تو گویی خانه خاقان بود دل​های مشتاقان
بود مه سایه را دایه به مه چون می​رسد سایه
نشان ماه می​دیدم به صد خانه بگردیدم
 
الا ای ماه تابانم تو را خانه کجا باشد
زهی پیدای پنهانم تو را خانه کجا باشد
مرا دل نیست ای جانم تو را خانه کجا باشد
بگو ای مه نمی​دانم تو را خانه کجا باشد
از این تفتیش برهانم تو را خانه کجا باشد
تعداد دفعات مشاهده: 146