متن شعر

دم به دم از ره دل پیک خیالش رسدم

دم به دم از ره دل پیک خیالش رسدم
یا رب این بوی طرب از طرف فردوس است
این ز عشق است که مغزم ز طرب خیره شده​ست
یا چو بازی است که از عشق همی​پراند
سرکشان از طرف غیب به من می آیند
 
تابشی نو به نو از حسن و جمالش رسدم
یا نسیمی است که از روز وصالش رسدم
یا که جامی است که از خمر حلالش رسدم
یا کبوتربچگان از پر و بالش رسدم
وین مددها همه از لذت حالش رسدم
تعداد دفعات مشاهده: 89