متن شعر

پروانه به شمع گفت: چون خوش افتاد

پروانه به شمع گفت: چون خوش افتاد
حالی که مرا با چو تو سرکش افتاد

گویند که در سوخته افتد آتش
این سوختهٔ تو چون در آتش افتاد

تعداد دفعات مشاهده: 191