متن شعر

ای هشت بهشت، یک نثارِ درِ تو

ای هشت بهشت، یک نثارِ درِ تو
وی هفت سپهر، پرده دارِ درِ تو

رخ زرد و کبود جامه، خورشیدِ منیر
سرگشتهٔ ذرهٔ غبارِ درِتو

تعداد دفعات مشاهده: 132