متن شعر

آن نور که ملک یافت از روی تو فرد

آن نور که ملک یافت از روی تو فرد
از هیچ فلک به دست نتوان آورد

وان سایه که بر زمانه عدلت پوشید
خورشید به نور پیسه نتواند کرد

تعداد دفعات مشاهده: 111