متن شعر

پیشواز

پیشواز

چه اسفند ا ... آه !
چه اسفندها دود کردیم !
برای تو ای روز اردی بهشتی
که گفتند این روزها می رسی
از همین راه !

تعداد دفعات مشاهده: 184