متن شعر

بیرون جهان همه درون دل ماست

بیرون جهان همه درون دل ماست
این هر دو سرا، یگان یگان منزل ماست


زحمت همه در نهاد آب و گل ماست
پیش از دل و گل چه بود آن منزل ماست

تعداد دفعات مشاهده: 369