متن شعر

جفا از سر گرفتی یاد می​دار

جفا از سر گرفتی یاد می​دار
نگفتی تا قیامت با تو جفتم
مرا بیدار در شب​های تاریک
به گوش خصم می​گفتی سخن​ها
نگفتی خار باشم پیش دشمن
گرفتم دامنت از من کشیدی
همی​گویم عتابی من به نرمی
فتادی بارها دستت گرفتم
 
نکردی آن چه گفتی یاد می​دار
کنون با جور جفتی یاد می​دار
رها کردی و خفتی یاد می​دار
مرا دیدی نهفتی یاد می​دار
چو گل با او شکفتی یاد می​دار
چنین کردی و رفتی یاد می​دار
تو می​گویی به زفتی یاد می​دار
دگرباره بیفتی یاد می​دار
تعداد دفعات مشاهده: 94