متن شعر

چند اندر میان غوغایی

چند اندر میان غوغایی
خلوتی را لطیف سوداییست
خلوت آنست که در پناه کسی
زیر سایه درخت بخت آور
ور تو خواهی که بخت بگشاید
سوی انبان ما و من نروی
رو به خود آر هر کجا باشی
خود تو چیست بیخودی زان کس
چون رسیدی به شه صلاح الدین
 
خوی کن پاره پاره تنهایی
رو بپرسش که در چه سودایی
خوش بخسپی و خوش بیاسایی
زود منزل کنی فرود آیی
زیر هر سایه رخت نگشایی
گر چه او گویدت که از مایی
روسیاه​ست مرد هرجایی
که از او در چنین تماشایی
گر فسادی سوی صلاح آیی
تعداد دفعات مشاهده: 128