متن شعر

خوش باش که هر که راز داند

خوش باش که هر که راز داند
شیرین چو شکر تو باش شاکر
شکر از شکرست آستین پر
تلخش چو بنوشی و بخندی
گویی که چگونه​ام خوشم من
گوید که نهان مکن ولیکن
در گوش تو حلقه وفا نیست
 
داند که خوشی خوشی کشاند
شاکر هر دم شکر ستاند
تا بر سر شاکران فشاند
در ذات تو تلخیی نماند
گویم ترشم دلت بماند
در گوشم گو که کس نداند
گوش تو به گوش​ها رساند
تعداد دفعات مشاهده: 63