متن شعر

خوبان جهان صید توان کرد به زر - خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر

خوبان جهان صید توان کرد به زر
خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر

نرگس که کله دار جهان است ببین
کاو نیز چگونه سر درآورد به زر
تعداد دفعات مشاهده: 364