متن شعر

هان ای طبیب عاشقان سوداییی دیدی چو ما

هان ای طبیب عاشقان سوداییی دیدی چو ما
ای یوسف صد انجمن یعقوب دیدستی چو من
از چشم یعقوب صفی اشکی دوان بین یوسفی
صد مصر و صد شکرستان درجست اندر یوسفان
اسباب عشرت راست شد هر چه دلم می​خواست شد
جان باز اندر عشق او چون سبط موسی را مگو
هرگز نبینی در جهان مظلومتر زین عاشقان
گر درد و فریادی بود در عاقبت دادی بود
گر واقفی بر شرب ما وز ساقی شیرین لقا
کردیم جمله حیله​ها ای حیله آموز نهی
خاموش و باقی را بجو از ناطق اکرام خو
 
یا صاحبی اننی مستهلک لو لاکما
اصفر خدی من جوی و ابیض عینی من بکا
تجری دموعی بالولا من مقلتی عین الولا
الصید جل او صغر فالکل فی جوف الفرا
فالوقت سیف قاطع لا تفتکر فیما مضی
اذهب و ربک قاتلا انا قعودها هنا
قولوا لاصحاب الحجی رفقا بارباب الهوی
من فضل رب محسن عدل علی العرش استوی
الزمه و اعلم ان ذا من غیره لا یرتجی
ماذا تری فیما تری یا من یری ما لا یری
فالفهم من ایحائه من کل مکروه شفا
تعداد دفعات مشاهده: 63