متن شعر

که باشم من مرا از من خبر کن

که باشم من مرا از من خبر کن
چه معنی دارد اندر خود سفر کن

تعداد دفعات مشاهده: 579