متن شعر

عاقل چو به حاصل جهان درنگرد

عاقل چو به حاصل جهان درنگرد
خشک و تر آسمان به یک جو نخرد

کو هرچه دهد یا که بیارد ببرد
حاشا چو سگی که قی کند خود بخورد

تعداد دفعات مشاهده: 83