متن شعر

چیزی که ورای دانش و تمییز است

چیزی که ورای دانش و تمییز است
چون هر چیزش مدان که چیزی نیز است

بودیست که بودها در او نابود است
چیزی است که چیزها در او ناچیز است

تعداد دفعات مشاهده: 195