متن شعر

ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری

ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری
کان سنگدل دلم را خواری نمود خواری

چون دوستان یکدل در پیش او نهادم
بستد به دوستی دل ننمود دوستداری

گفتم که دل ستانم ناگاه دل سپردم
بر طمع دلستانی ماندم به دلسپاری

گوید همی چه نالی یاری چو من نداری
یاریست اینکه ندهد روزی به بوسه یاری

دشمن همی ز دشمن یک روز داد یابد
من زو همی نیابم چکنم مگر که زاری

جز صبرو برد باری بر وی همی نبینم
چون عاشقم چه چاره جز صبرو بردباری

تعداد دفعات مشاهده: 241