متن شعر

من با تو حدیث بی​زبان گویم

من با تو حدیث بی​زبان گویم
جز گوش تو نشنود حدیث من
در خواب سخن نه بی​زبان گویند
جز در بن چاه می ننالم من
بر روی زمین نشسته باشم خوش
معشوق همی​شود نهان از من
جان​های لطیف در فغان آیند
 
وز جمله حاضران نهان گویم
هر چند میان مردمان گویم
در بیداری من آن چنان گویم
اسرار غم تو بی​مکان گویم
احوال زمین بر آسمان گویم
هر چند علامت نشان گویم
آن دم که من از غمت فغان گویم
تعداد دفعات مشاهده: 112