متن شعر

هم دل به دلستانت رساند روزی

هم دل به دلستانت رساند روزی
هم جان بر جانانت رساند روزی

از دست مده دامن دردی که تو راست
کین درد به درمانت رساند روزی

تعداد دفعات مشاهده: 120