متن شعر

رخ عرضه کنیم، گوی: این زر سره نیست

رخ عرضه کنیم، گوی: این زر سره نیست
جان پیش کشیم، گوی، گوهر سره نیست

دل نپسندی، که مایهٔ ناسره است
هر مایه که قلب است عجب گر سره نیست!

تعداد دفعات مشاهده: 95