متن شعر

در کوی تو عاشقان درآیند و روند

در کوی تو عاشقان درآیند و روند
خون جگر از دیده گشایند و روند

ما بر در تو چو خاک ماندیم مقیم
ورنه دگران چو باد آیند و روند

تعداد دفعات مشاهده: 130