متن شعر

یکی صد شد ز گلچین برگ عشرت گلشن ما را

یکی صد شد ز گلچین برگ عشرت گلشن ما را
حمایت کرد مور از برق آفت خرمن ما را

ز صرصر گر چه می پاشد ز هم جمعیت خرمن
حصار عافیت شد باد دستی خرمن ما را

تعداد دفعات مشاهده: 494