متن شعر

آن کل که بدو جنبش اجزا دیدم

آن کل که بدو جنبش اجزا دیدم
در هر جزوش دو کون پیدا دیدم

چون دریایی بی سر و بی پا دیدم
چندان که برفتم همه دریا دیدم

تعداد دفعات مشاهده: 167