متن شعر

نیم شب از عشق تا دانی چه می​گوید خروس

نیم شب از عشق تا دانی چه می​گوید خروس
پرها بر هم زند یعنی دریغا خواجه​ام
در خروش است آن خروس و تو همی در خواب خوش
آن خروسی که تو را دعوت کند سوی خدا
من غلام آن خروسم کو چنین پندی دهد
گرد کفش خاک پای مصطفی را سرمه ساز
رو شریعت را گزین و امر حق را پاس دار
 
خیز شب را زنده دار و روز روشن نستکوس
روزگار نازنین را می​دهد بر آنموس
نام او را طیر خوانی نام خود را اثربوس
او به صورت مرغ باشد در حقیقات انگلوس
خاک پای او به آید از سر واسیلیوس
تا نباشی روز حشر از جمله کالویروس
گر عرب باشی وگر ترک وگر سراکنوس
تعداد دفعات مشاهده: 123