متن شعر

ذکر خیری که پیش ازین بودت

ذکر خیری که پیش ازین بودت
از تو و رفتگان ملعونت

به دو فتحه فزون و یک یا کم
باد تا روز حشر در کونت

تعداد دفعات مشاهده: 252