متن شعر

این جهان را غیر آن سمع و بصر

این جهان را غیر آن سمع و بصر
 
گر بدی سمع و بصر بگریستی
   2  
تعداد دفعات مشاهده: 36