متن شعر

نه عادلانه نه زیبا بود...

نه عادلانه نه زیبا بود...

نه عادلانه نه زیبا بود

جهانپیش از آن که ما به صحنه برآییم.
به عدل ِ دست‌نایافته اندیشیدیم

و زیبایی

در وجود آمد.
تعداد دفعات مشاهده: 350