متن شعر

شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است

شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است
ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است
لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است

تعداد دفعات مشاهده: 247