متن شعر

رخنه در سنگ کند ناخن اندیشه ما

رخنه در سنگ کند ناخن اندیشه ما
پنجه در پنجه الماس کند تیشه ما

باده روح در او نشأه ماتم بخشد
مگر از سنگ مزارست گل شیشه ما

تعداد دفعات مشاهده: 560