متن شعر

خنده از لطفت حکایت می​کند

خنده از لطفت حکایت می​کند
این دو پیغام مخالف در جهان
غافلی را لطف بفریبد چنان
وان یکی را قهر نومیدی دهد
عشق مانند شفیعی مشفقی
شکرها داریم زین عشق ای خدا
هر چه ما در شکر تقصیری کنیم
کوثر است این عشق یا آب حیات
در میان مجرم و حق چون رسول
بس کن آیت آیت این را برمخوان
 
ناله از قهرت شکایت می​کند
از یکی دلبر روایت می​کند
قهر نندیشد جنایت می​کند
یاس کلی را رعایت می​کند
این دو گمره را حمایت می​کند
لطف​های بی​نهایت می​کند
عشق کفران را کفایت می​کند
عمر را بی​حد و غایت می​کند
بس دوادو بس سعایت می​کند
عشق خود تفسیر آیت می​کند
تعداد دفعات مشاهده: 48