متن شعر

بود ازان اعرابی شوریده رنگ


بود ازان اعرابی شوریده رنگ
کرد روزی حلقهٔ کعبه بچنگ


گفت یارب بندهٔ تو برهنهست
وی عجب برهنگیم نه یک تنهست


کودکانم نیز عریان آمدند
لاجرم پیوسته گریان آمدند


من ز مردم شرم میدارم بسی
تو نمیداری چه گویم با کسی


چند داری برهنه آخر مرا
جامهٔ ده این زمان فاخر مرا


مردمان چون آن سخن کردند گوش
برزدندش بانگ کای جاهل خموش


از طواف آن قوم چون گشتند باز
مرد اعرابی همی آمد بناز


از قصب دستار و ز خز جامه داشت
گوئیا ملک جهان را نامه داشت


باز پرسیدند ازو کای بی نوا
این که دادت گفت این که دهد خدا


چون من آن گفتم مرا این داد او
وین فرو بسته درم بگشاد او


آنچه گفتم بود آن ساعت روا
زانکه به دانم من او را از شما

تعداد دفعات مشاهده: 119