متن شعر

ای از بنفشه ساخته بر گل مثالها

ای از بنفشه ساخته بر گل مثالها
در آفتاب کرده ز عنبر کلالها

هاروت تو ز معجزه دارد لیلها
ماروت تو ز شعبده دارد مثالها

هر روز بامداد برآیی و بر زنی
از مشک سوده بر سمن تازه خالها

ای کاشکی ز خواسته مفلس نبودمی
تا کردمی فدای جمال تو مالها

نی بر امید فضل گذارم همی جهان
آخر کند خدای دگرگونه حالها

تعداد دفعات مشاهده: 331