متن شعر

زین عمر به تعجیل دوان سوی زوال

زین عمر به تعجیل دوان سوی زوال
دانی که جهان چه آیدم پیش خیال

دشتی آید ز درد دل میلامیل
طشتی آید ز خون دل مالامال

تعداد دفعات مشاهده: 145