متن شعر

ذرات جهان در اشتیاقند همه

ذرات جهان در اشتیاقند همه
اجزای فلک به عشق طاقند همه

از هر چه که هست و هرکه خواهی گوباش
امید ببر، که در فراقند همه

تعداد دفعات مشاهده: 122