متن شعر

من جز احد صمد نخواهم

من جز احد صمد نخواهم
جز رحمت او نبایدم نقل
اندیشه عیش بی​حضورش
بی​او ز برای عشرت من
من مایه باده​ام چو انگور
از لذت زخم​هاش جانم
وقت است که جان شویم خالص
احمد گوید برای روپوش
مجموع همه است شمس تبریز
 
من جز ملک ابد نخواهم
جز باده که او دهد نخواهم
ترسم که بدو رسد نخواهم
خورشید سبو کشد نخواهم
جز ضربت و جز لگد نخواهم
یک ساعت اگر رهد نخواهم
کاین زحمت کالبد نخواهم
از احمد جز احد نخواهم
حق است که من عدد نخواهم
تعداد دفعات مشاهده: 53