متن شعر

آخر روزی دلت به درگه برسد

آخر روزی دلت به درگه برسد
جان تو به مقصود تو ناگه برسد

صد عالم پر ستاره میبینی تو
چون جمله به یک برج رسد ره برسد

تعداد دفعات مشاهده: 175