متن شعر

با خاک برابرم ز بی‌سنگی خویش

با خاک برابرم ز بی‌سنگی خویش
وز دل خجل از دوام دلتنگی خویش

یارب بدهم شرم ز بی‌شرمی خویش
تا باز هم ز ننگ بی‌ننگی خویش

تعداد دفعات مشاهده: 142