متن شعر

عشق تو ز عالم هیولانی نیست

عشق تو ز عالم هیولانی نیست
سودای تو حد عقل انسانی نیست

ما را به تو اتصال روحانی هست
سهل است گر اتفاق جسمانی نیست

تعداد دفعات مشاهده: 104