متن شعر

نی بر سر کوی تو دلم یافته جای

نی بر سر کوی تو دلم یافته جای
نی در حرم وصل نهاده جان پای

سرگشته چنین چند دوم گرد جهان؟
ای راه‌نما، مرا به خود راه‌نمای

تعداد دفعات مشاهده: 117