متن شعر

کسی کو آزمود، آنگاه پیوست

کسی کو آزمود، آنگاه پیوست
نباید بعد از آن خاییدنش دست

چو پیوندی و آنگاه آزمایی
ز حیرت دست خود بسیار خایی

دل عاشق سکونت پیشه باید
عزیمت را نخست اندیشه باید

تعداد دفعات مشاهده: 378