متن شعر

چون با غم عشق تو دلم ساز گرفت

چون با غم عشق تو دلم ساز گرفت
چشمم ز طلب خون دل آغاز گرفت

تو دست به خون ریختنم رنجه مدار
هجران تو این مهم به جان باز گرفت

تعداد دفعات مشاهده: 105